Menu
Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEGA.COM.PL

z dnia 24.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wega.com.pl wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (pojęcie to obejmuje zarówno klienta będącego Konsumentem jak i przedsiębiorcą);

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

4. Właściciel Sklepu (Sprzedający) – WEGA Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie pod adresem: ul. Kościerska 8c ,83-330 Żukowo, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 589 201 63 48;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wega.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, dokonywać zakupów określonych Produktów oraz korzystać z innych usług oferowanych w ramach Sklepu;

6. Produkt – towar oferowany w ramach Sklepu

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu (Sprzedającym), a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

9. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zmianami);

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wega.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wega.com prowadzony jest przez, WEGA Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie pod adresem: ul. Kościerska 8c ,

83-330 Żukowo, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 589 201 63 48, będącą płatnikiem VAT; adres do doręczeń: 83-330 Żukowo, ul. Kościerska 8c, adres e-mail: sklep@wega.com, tel. kontaktowy: 58 681 71 68.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, jak również posiadać aktywne konto poczty e-mail.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu www.wega.com.pl w zakładce sklep on-line http://wega.com.pl/regulamin oraz pobrać go, zapisać na nośniku i/lub sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych/ firmowych – oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,

c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.wega.com, dokonać wyboru towaru, ewentualnych wariantów np. rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie www.wega.com.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) dane osobowe zamawiającego Klienta,

f) dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską, możliwy jest również odbiór osobisty w punktach sprzedaży – wymienionych na stronie sklepu internetowego http://wega.com.pl/kontakt. Koszty dostawy Produktu do Klienta uzależnione są od wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy. Koszty dostawy przedstawiono na stronie http://wega.com.pl/dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi ok 24h do 7 dni roboczych, licząc od dnia Realizacji zamówienia podanej przy każdym produkcie.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej http://wega.com.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przed dostarczeniem przesyłki przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego:

WEGA Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie pod adresem: ul. Kościerska 8c ,

83-330 Żukowo, ALIOR BANK S.A. 48 2490 0005 0000 4530 8906 6461.

na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia, wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

3. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem za zamówiony Towar, płatność taka powinna zostać dokonana w terminie 7 (dni) od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy Klienta będącego Konsumentem)

1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas WEGA Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie pod adresem: ul. Kościerska 8c ,83-330 Żukowo, (lub sklep@wega.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

Sprzedający dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru bez kosztów dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy sprzedaży stanowią towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, w tym niestandardowy wzór lub rozmiar odzieży, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.

6. Klient będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby Produkt podlegający zwrotowi został opakowany w sposób zapewniający brak możliwości uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

WEGA Sp. z o.o.

83-330 ŻUKOWO,

UL. KOŚCIERSKA 8C


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w > wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Produktów

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą Sprzedający odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w dziale zatytułowanym Rękojmia za wady, przepisy od art. 556 do art. 576. Odpowiedzialność Sprzedającego oparta jest na poniższych zasadach przewidzianych w pkt 2 – 9 poniżej, o ile nie pozostają one sprzeczne z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@wega.com.pl Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Jako producent towarów Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres ustawowy.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Produktu, datę nabycia Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

 

5. Klient powinien – o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy sprzedaży lub z przepisów prawa – dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Sklepu bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Sprzedającemu dokonania oględzin Produktu oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenia reklamacji.

6. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady Produktu.

7. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo wadę Produktu usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad albo nie usunął wady Produktu. Ponadto Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady Produktu żądać wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:www.uokik.gov.pl. Ponadto Sklep internetowy www.wega.com.pl informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców zainteresowanych pozasądowym rozstrzyganiem sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku. Platforma ODR działająca pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:, mailowo pod adres: sklep@wega.com.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEGA Sp. z o. o., ul. Kościerska 8c, 83-330 Żukowo.

2. Właściciel Sklepu, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4. Z administratorem można się skontaktować pod adresem sklep@wega.com.pl lub numerem telefonu 519 514 332.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dane osobowe, z których korzystamy zostały podane przez Państwa dobrowolnie m.in. w trakcie składania zamówienia, rejestrowania konta lub zapisu na newsletter.

7. Państwa dane są przechowywane i przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym obsługi płatności, dostawy zakupionych towarów, przesyłania powiadomień z informacjami o zamówieniu, realizacji procesu reklamacji, obsługi klienta, przedstawiania reklam i informacji handlowych, kontaktu z klientami w celu prawidłowej realizacji zamówień.

8. Dodatkowo dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. w celu monitorowania aktywności użytkownika na stronie, wykonywania analiz statystycznych, prowadzenia działań marketingowych.

9. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć także współpracujący z Administratorem zewnętrzni usługodawcy, tacy jak firmy kurierskie lub firma realizująca wysyłkę newslettera.

10. Usługodawcy ci mają siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

12. Mają Państwo prawo do:

 - żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 - cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

 - "prawo do bycia zapomnianym",

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 | WEGA
Sellingo.pl